مبحث کلی دروس هواشناسی

207 اسلاید کامل فارسی مربوط به دروس هواشناسی شامل: ترکیبات جو زمین تقسیمات عمودی جو مانند تروپوسفر و استراتوسفر و .. وارونگی دما پایداری و ناپایداری جو جت استریم گردش عمومی جو انواع باد انواع پدیده های هواشناسی انواع کدهای هواشناسی انواع بارش ها در ه

Cyclones and Anticyclones-چرخندها و واچرخندها-سیکلون ها و آنتی سیکلون ها

63 اسلاید کامل با زبان فارسی و اصطلاحات بحث کامل شامل: مراکز فشاری ویژگی ها اثرات خسارات تقسیم بندی ها انواع کم فشارها و پر فشارها انواع جبها ها و خصوصیات آنها

water stress - تنش آبی در گیاهان

25 اسلاید فارسی زیبا شامل: تعریفات چکونگی پیدایش تنش آبی آماس پتانسیل آب اثرات تنش آب بر گیاهان مقاوت گیاهان

meteor- پدیده های جوی

64 بسیار جالب و تخصصی و کامل با زبان فارسی شامل: 1. پدیده های آبدار پدیده های خاکدار پدیده های نورانی پدیده های الکتریکی تقسیم بندی جداگانه برای هر کدام از پدیده ها شامل باران - برف- تگرک- رنگین کمان- هاله- کرونا- طوفان شن و ماسه-رعد و برق و ...